Palaging Tumatanggap ng Mga Gantimpala ang ETH Stakers ng Ankr

  • Idinisentralisado ang proseso ng staking na nangangahulugang isang mas ligtas at mas maaasahang karanasan sa staking para sa mga user na walang iisang punto ng pagkabigo at aktibong pamamahala sa peligro mula sa Ankr.
  • Lumilikha ng isang mas transparent na sistema kung saan ang aming mga gumagamit ng staking ay palaging makakaalam ng impormasyon tungkol sa mga bayarin, kompensasyon ng validator, at iba pang mahahalagang salik.
  • Tinitiyak na palaging matatanggap ng mga staker ang kanilang patas na bahagi ng mga gantimpala anuman ang pagganap ng sinumang validator habang sabay-sabay na muling itinatalaga ang ETH sa mga node na pinakamahusay na gumaganap.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store