Isinama ng OpenOcean ang mga Chainlink Keeper para I-enable ang Limit Order Functionality

  • High Uptime — Ang mga Chainlink Keeper ay pinamamahalaan ng parehong mga propesyonal na DevOps team na may itinatag na on-chain na performance history ng pagbibigay ng mataas na reliability sa Chainlink Price Feeds sa panahon ng matinding network congestion at market volatility.
  • Mababang Gastos — Ang mga Chainlink Keeper ay may ilang mga tampok na nag-o-optimize ng gas na nagpapababa sa mga gastos sa pag-automate ng mga gawain sa pagpapanatili para sa mga user, kabilang ang isang umiikot na proseso ng pagpili ng node upang maiwasan ang mga digmaan sa auction sa presyo ng gas at patatagin ang mga gastos.
  • Desentralisadong Pagpapatupad — Ginagamit ng Chainlink ang isang desentralisado at transparent na pool ng mga Keeper para magbigay ng matibay na garantiya sa paligid ng secure na automation ng kontrata, pagtitipid ng oras ng mga team at pagpapagaan ng mga panganib sa mga manual na interbensyon o mga sentralisadong server.
  • Expandable Computation — Ang mga Chainlink Keeper ay nagsasagawa ng mga off-chain computations at bumubuo ng calldata na nabe-verify ng mga smart contract, na nagpapahintulot sa mga developer na bumuo ng mga advanced, trust-minimized na dApps sa mas mababang halaga.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store