Ipagdiwang ang Lunar New Year sa OpenOcean

  • Tanging ang Fantom, Avalanche, at Terra network ang sinusuportahan.
  • Ang bawat swap na nagkakahalaga ng higit sa $200 ay isasali sa isang lucky draw at magkakaroon ng 20% ​​na pagkakataong manalo ng mga reward na USDT.
  • Bawat swap na nagkakahalaga ng higit sa $5,000, magkakaroon ka ng 100% na pagkakataong manalo ng mga reward na USDT.
  • Upang madagdagan ang iyong mga pagkakataong manalo, punan ang Google form na ito.

🧧Magkakaroon ng pagkakataon ang mga user na manalo sa BAWAT TRADE:

  • $1, $3, $6, $9 USDT at isang jackpot na $100 USDT!!!😍
  • Para sa mga nagtrade ng higit sa $5,000, maaaring hindi mo agad makita ang mga reward na nakuha dahil sa bilis ng transaksyon at iba pang mga isyu na nauugnay sa network. Huwag mag-alala! Kung nakagawa ka ng isang na-verify at matagumpay na trading ng higit sa $5,000 sa pamamagitan ng OpenOcean, magpapalabas kami ng draw para sa iyo at mamamahagi ng mga reward;
  • Ipapakita ang mga reward sa kanang tuktok ng interface ng trading;
  • Ang mga reward sa USDT.e, fUSDT o UST (para sa network ng Terra) ay ipapamahagi sa mga address ng wallet ng masuwerteng user sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo pagkatapos ng kampanya;
  • Inilalaan ng OpenOcean ang karapatan na kanselahin o baguhin ang anumang mga panuntunan sa aktibidad o aktibidad sa aming sariling paghuhusga.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store